gevel

Inspraak eeuwigdurende erfpacht

Reactie ‘Samenwerking’ op voorstel gemeente voor eeuwigdurende erfpacht

De gemeente heeft alle erfpachters in Amsterdam uitgenodigd om te reageren op de begin januari voorgestelde overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht. Het bestuur heeft met ondersteuning van de heer R. de Wildt, specialist op dit gebied, het voorstel bestudeerd op de consequenties voor ‘Samenwerking’ en een uitgebreide reactie opgesteld. (Klik hier voor de inspraakreactie d.d. 16 februari met drie bijlagen.)
Het bestuur heeft tevens een aparte brief gestuurd aan de verantwoordelijk wethouder Grond­zaken, de heer E. van der Burg, met het verzoek om een gesprek. (Klik hier voor de brief aan wethouder Van der Burg d.d.14 maart 2017.) Daarnaast is collega-wethouder Ivens (Bouwen en Wonen) geïnformeerd met een vergelijkbare brief, net als de leden van de raadscommissie Grondzaken en Ruimtelijke Ordening.

Hoewel onzeker is of het huidige voorstel na de inspraakreacties volledig overeind blijft, zal ook een afgezwakt voorstel grote consequenties hebben voor ‘Samenwerking’. Als de voorstellen onverkort worden gehandhaafd, staat ‘Samenwerking’ voor de keuze om hetzij 117 tot 129 miljoen euro als afkoopsom per heden gefinancierd te krijgen dan wel 240 tot 260 miljoen euro als afkoopsom per 2038, of vanaf 2038 een canon te betalen die geraamd wordt op 5,7 tot 6,2 miljoen per jaar. Ter vergelijking: op dit moment staat een vaste jaarlijkse afschrijving op de (in 1988 voor 50 jaar afge­kochte) erfpacht in de boeken van € 211.000 plus een vaste jaarlijkse canon voor de Beethoven­straat van € 22.000.