Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereniging

”Samenwerking” B.A.

10-4-2017

Brief Samenwerking College Rechten voor de Mens

In de afgelopen week is enig rumoer ontstaan over het feit dat het bestuur een verzoek heeft ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens om het handelen van Samenwerking te toetsen inzake de ledenstop en de uitzondering hierop voor kinderen van leden (de zg. ‘kind­regeling’). Er is naar aanleiding hiervan o.a. een pamflet verspreid onder de titel “Tegen ledenstop voor kinderen”. Het bestuur geeft graag een korte toelichting op de gang van zaken.

In de eerste plaats heeft het bestuur geen standpunt ingenomen over de ledenstop voor kinderen. Hierover is vorig jaar in het kader van het Beleidsplan wel gesproken, maar toen werd snel duidelijk dat veel leden hier bezwaar tegen hadden. Derhalve is het voorstel voor een (tijdelijke) ledenstop niet in het definitieve Beleidsplan terecht gekomen. Wel is opgenomen dat de discussie over het (al dan niet breder) openstellen van het lidmaatschap medio 2017 zal worden gevoerd.

Op voorspraak van enkele ledenraadsleden is in de ledenraad toen wel afgesproken om, zoals al in de algemene ledenvergadering was geopperd, de handelwijze inzake het kindlidmaatschap te toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het bestuur heeft, om die toets handen en voeten te geven, een brief geschreven aan het College voor de Rechten van de Mens met het verzoek om ons handelen op dit punt te beoordelen. 

Klik hier voor de brief aan het College voor de Rechten van de Mens bestreffende het verzoek oordeel eigen handelen.

Op dinsdagochtend 4 april jl. werd ons verzoek behandeld in een zitting van het College. De zitting was bedoeld om een toelichting te geven op (en vragen te beant­woorden over) het verzoek. Naast een bestuurslid en de directeur zijn ook vier ledenraads­leden en drie leden aan het woord geweest, zodat het College een goed beeld heeft kunnen krijgen van de verschillende opvattingen ter zake. Het College doet op 1 mei a.s. uitspraak. Voor alle duidelijkheid: de uitspraak betreft een advies, geen juridisch bindend oordeel.

Het bestuur zal, zoals afgesproken in het Beleidsplan, in de loop van dit jaar een open discussie met de leden starten over het al dan niet breder openstellen van het lidmaatschap. Het oordeel van het College vormt daarbij uiteraard belangrijke input. Het bestuur meent dat het zo op een correcte wijze invulling geeft aan het verzoek zoals verwoord tijdens de algemene ledenvergadering en de aansluitende ledenraadsvergadering van juni 2016.

Terug naar overzicht